APPLICATION FOR THE POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2017

PÀ£ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÉÊ®gï ªÀÄvÀÄÛ ªÁqÀðgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. E4/CR-11/2017-18
Notification No.E4/CR-11/2017-18 Dated: /12/2017
 
Login

 
01
Application No / Cfð ¸ÀASÉå*
02
Date of Birth / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ *
Submit
Reset